back to top
Obrazuj seArhitektonski fakultet u Sarajevu (VIDEO)

Arhitektonski fakultet u Sarajevu (VIDEO)

Arhitektonski fakultet u Sarajevu osnovan je 1949. godine i već šest decenija obrazuje studente za ovaj kreativni poziv

Nastava na Arhitektonskom fakultetu se izvodi po principima Bolonjske deklaracije, i u 3 ciklusa studija (3+2+3). Prvi ciklus je u trajanju od 3 godine (6 semestara), drugi ciklus je u trajanju do 2 godine (4 semestra) i treći ciklus traje 3 godine. Studentima je na raspolaganju opći smjer.

Na fakultetu je predviđeno i 15 mjesta za strane državljane.

Arhitektonski fakultet u Sarajevu

SMJEROVI

DODIPLOMSKE STUDIJE (3 godine)
Opći smjer

DOKTORSKE STUDIJE (3 godine)
Doktorske studije

POSTDIPLOMSKE STUDIJE (2 godina)
Opći smjer

Prijemni ispit i uslovi upisa

Pravo učešća na konkursu za upis u prvi ciklus studija imaju državljani Bosne i Hercegovine sa završenim četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u skladu sa Zakonom o srednjoškolskom obrazovanju, strani državljani i državljani Bosne i Hercegovine koji su srednje obrazovanje stekli u inostranstvu.

Na Fakultet se mogu upisati samo kandidati koji su na prijemnom ispitu ostvarili najmanje 50% bodova iz svake pojedinačne oblasti prijemnog ispita. Kandidati koji su zadovoljili uvjete konkursa, i polože prijemni ispit, imaju pravo upisa u prvu godinu studija, ukoliko je broj takvih kandidata u okvirima predviđene upisne kvote

Uslovi za upis na Arhitektonski fakultet u Sarajevu su:

  • završena četvorogodišnja srednja škola
  • položen prijemi ispit

Na prijemnom ispitu kandidati polažu oblasti:

  • Likovna i grafička sposobnost
  • Percepcija prostora
  • Opća kultura – poznavanje arhitekture i umjetnosti
  • Matematika
arhitektonski fakultet u sarajevu
Arhitektonski fakultet u Sarajevu

O Fakultetu

O rezultatima i uticaju ove visokoobrazovne i edukativne ustanove u društvenom sistemu vrijednosti, najbolje govore rezultati i afirmacija koju su postigli i postižu njeni nastavni kadrovi, preko 4500 diplomiranih arhitekata, kao i sadašnji studenti.

Specifični programski sadržaji vezani za multikulturno podneblje i elemente zatečene kulture, umjetničkog i graditeljskog naslijeđa, tradiciju stanovanja, odnos prema prirodi, susjedstvu i organizaciji naselja, manifestovali su se u karakterističnoj “Sarajevskoj školi arhitekture”.

Na njegovanju tradicionalnih vrijednosti obrazovale su se generacije studenata, koje su svoj afinitet umjeli transponovati u savremeni arhitektonski izraz i tako afirmisati svoje stvaralaštvo i fakultet koji su pohađali.

Curriculum i nastavni program Fakulteta, u najvećoj mjeri, je kompatibilan sa većinom evropskih fakulteta iste orijentacije.

Arhitektonski fakultet tradicionalno ima redovnu saradnju sa pojedinim fakultetima u svijetu, te razmjenu nastavnog i studentskog kadra i istraživačkih procesa.

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT GrupacijaTNT GROUP