Obrazuj seEvo zašto Pravni fakultet u Tuzli treba biti vaš NO 1 izbor!

Evo zašto Pravni fakultet u Tuzli treba biti vaš NO 1 izbor!

Jedan od najmalđih fakulteta u sklopu Univerziteta u Tuzli

Pravni fakultet u Tuzli osnovan je 2004. godine i samim time je jedan od najmlađih javnih fakulteta u Bosni i Hercegovini.

Mnogi od studenata koji su prva generacija na Pravnom fakultetu danas uspješno djeluju u pravosuđu, javnim i privatnim preduzećima i upravi.

Postdiplomske studije tj. magistarske pokrenute su u akademskoj 2008/2009. godini. Dok je doktorski studij prvi put pokrenut tek prije nekoliko godina, tačnije akademske 2015/2016. godine.

Nastavni proces na fakultetu u skladu sa principima Bolonjske deklaracije trenutno se realizira na sva tri ciklusa studija.

Prvi ciklus studija

Prvi ciklus studija traje četiri godine (osam semestara) i vrednuje se sa 240 ECTS, a okončanjem istog student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje bachelor prava.

Obim studijskog programa koji se izvodi u jednom semestru na ovom ciklusu studija iznosi 30 ECTS bodova, a za cijelu akademsku godinu 60 ECTS bodova.

Nastavni predmeti utvrđeni Nastavnim planom dijele se na obavezne i stručne izborne predmete. Tokom studija se izučava ukupno 50 predmeta, od toga 42 obavezna  i  8 stručnih izbornih predmeta.

Spomenutim dokumentom predviđeno je ukupno 46 izbornih predmeta (do šest izbornih predmeta po semestru).

 Na početku akademske godine NNV Pravnog fakulteta definira listu od najviše tri takva predmeta za svaki semestar, sa koje studenti biraju i pohađaju nastavu iz jedanog izbornog predmeta u svakom semestru.

Drugi ciklus studija

Drugi ciklus studija (master studija) traje jednu akademsku godinu (dva semestra) pri čemu studenti mogu izabrati jedno od slijedećih usmjerenja:

(a) Građansko pravo,

(b) Krivično pravo,

(c) Državno i međunarodno javno pravo,

(d) Upravno pravo i

(e) Komparativno pravna historija i komparativno pravo.

Drugi ciklus studija vrednuje se sa 60 ECTS bodova, a po okončanju ovog ciklusa studija student stiče akademsko, odnosno stručno zvanje magistar prava.

pravni fakultet u tuzli

Treći ciklus studija

Treći ciklus studija (doktorski studij) organizovan je u trogodišnjem trajanju (šest semestara) i vrednuje se sa 180 ECTS bodova. U toku jedne akademske godine shodno odluci NNV-a fFakulteta i Senata Univerziteta studij se može organizovati na jednom ili više od slijedećih smjerova:

  • Državno i međunarodno javno pravo,
  • Građansko-pravni smjer,
  • Krivično-pravni smjer,
  • Upravno-pravni smjer i
  • Historijsko-pravni smjer.

Studij se okončava javnom odbranom doktorske disertacije čime kandidat stiče naučno zvanje doktor društvenih nauka iz područja prava

Koji su uslovi za upis ?

Pravo učešća na konkursu za prijem i upis studenata na I ciklus studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli imaju kandidati državljani Bosne i Hercegovine), strani državljani i lica bez državljanstva sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju u BiH, kao i kandidati koji su srednju školu završili izvan BiH, a za koje je nakon postupka nostrifikacije, odnosno ekvivalencije utvrđeno da imaju završeno odgovarajuće srednje obrazovanje.

Pravo učešća na Konkursu imaju i kandidati sa završenom srednjom stručnom školom, ukoliko su stekli dopunsko obrazovanje iz općeobrazovnih predmeta u gimnaziji ili srednjoj tehničkoj i srodnoj školi.

Pravo prijave za prijem na redovan studij imaju nezaposlena i izdržavana lica. Zaposlena lica imaju pravo učešća na konkursu za vanredni studij.

Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja ostvarenih bodova prema općim kriterijima te pojedinačnim kriterijima, te rezultatima prijemnog ispita.

Opći kriteriji odnose se na postignuti uspjeh u srednjoj školi i donose najviše 50 bodova;

Pojedinačni kriteriji odnose se na prosjek ocjena iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik i Historija, Demokratija i ljudska prava i boduju se sa najviše 10 bodova.

Prijemni ispit polaže se iz predmeta Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik – Historija – Demokratija i ljudska prava. Ukupni rezultat sa prijemnog ispita vrednuje se sa maksimalno 40 bodova.

Kandidati na prijemnom ispitu moraju ostvariti konkursom i aktima predviđen broj bodova, čime stiču pravo učešća u postupku daljeg odabira.

Pravni fakultet u Tuzli nudi jedinstveno znanje iz oblasti prava. Za vrijeme trajanja studija studenti stiču vještine koje će im pomoći u budućim poslovima kojim se budu bavili iz oblasti prava.

MOŽDA TE ZANIMA

Supported by TNT Grupacija TNT GROUP